Spływ kajakowy dla osób głuchoniewidomych

12 marca 2012
Autor:

pikt-kajakarstwoGrupa nieformalna Empowerment Group wraz z Fundacją Eudajmonia, z przyjemnością informuje, że rozpoczęła rekrutację do projektu „Empowerment-Ogólnopolski spływ kajakowy dla osób głuchoniewidomych” realizowanego w ramach programu Młodzież w Działaniu Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe.

Poszukujemy osób głuchoniewidomych:
• mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadających numer ewidencyjny PESEL,
• w wieku 18-30 lat,
• posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• aktywnych fizycznie,
• wykazujących się brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w projekcie;
• gotowych zaangażować się i współtworzyć działania projektowe.

Kilka słów o projekcie:
Tematem projektu jest szeroko rozumiana edukacja pozaformalna oraz aktywizacja społeczna młodzieży z mniejszymi szansami – młodzieży niepełnosprawnej sensorycznie poprzez wspólną, sportową inicjatywę. Projekt ma na celu przede wszystkim aktywizację fizyczną osób głuchoniewidomych, przełamywanie barier oraz społecznych stereotypów w zakresie wiedzy dotyczącej głuchoślepoty oraz kompilacji tej niepełnosprawności ze sportem, integrację, nabywanie przez uczestników kompetencji miękkich – umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach niecodziennych, a także umiejętności twardych z zakresu I-szej pomocy, przedsiębiorczości oraz polskiego języka migowego. Uczestnicy będą brali również aktywny udział w organizacji spływu poprzez wykonanie powierzonych im działań i realizację własnych twórczych inicjatyw w przyjaznej i wspierającej atmosferze.

W ramach projektu zaplanowano działania trójetapowe:
1. dwudniowe spotkanie informacyjne we Wrocławiu, przygotowujące do spływu – maj 2012 roku;
2. pięciodniowy spływ kajakowy w czerwcu 2012 roku;
3. spotkania podsumowujące na wrocławskich uczelniach wyższych, mające na celu rozpowszechnienie rezultatów projektu – czerwiec/lipiec 2012 roku.

Kilka informacji o programie Młodzież w działaniu:
„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.
Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.
„Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Program „Młodzież w działaniu” powstał jednak nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.
(źródło: http://www.mlodziez.org.pl/program/o-programie)

Informacje o organizatorach:
Nieformalna grupa młodzieży Empowerment Group powstała w związku z nawiązaniem współpracy z Fundacją Eudajmonia. Działacze Fundacji zostali zapoznani z naszymi potrzebami i zainteresowaniami. W odpowiedzi na nasze potrzeby przedstawiono nam ofertę projektów „Młodzież w działaniu” i zachęcono do działania. Celem powstania grupy jest realizacja spływu kajakowego dla osób głuchoniewidomych oraz przełamywanie stereotypów związanych z ograniczeniami, jakie niesie ze sobą złożona niepełnosprawność sensoryczna. Pomysł na inicjatywę sportową zrodził się już w 2011 roku. Przy pomocy studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego z Poznania przeprowadziliśmy wtedy pilotażowy spływ kajakowy. Inicjatywa została zakończona sukcesem. Ze strony poznańskiego AWF oraz uczestników

spływu pojawiła się chęć powtórzenia imprezy sportowej w większej grupie, na dłuższej trasie, zakończonego prezentacjami rezultatów w celu propagowania sportu wśród osób niepełnosprawnych. W skład grupy inicjatywnej wchodzą zarówno uczestnicy pilotażowego spływu: Destina Kuliś (tłumacz-przewodnik, studentka pedagogiki), Łukasz Betka (osoba głuchoniewidoma) oraz popierające ideę Kalina Żaczek i Kasia Konieczna – absolwentka pedagogiki i studentka administracji, wykwalifikowane tłumaczki-przewodniczki. Wszyscy członkowie grupy znają się przede wszystkim z regularnych działań we wrocławskim Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym i są otwarci na współpracę z Fundacją Eudajmonia.
Organizacja wspierająca ostatnie 3 lata aktywności koncentrowała się na realizacji celów statutowych związanych z aspektem wyrównywania szans osób i grup defaworyzowanych. Wiązało się to z realizacją działań, imprez, projektów skierowanych do wskazanej grupy przy wykorzystaniu środków ze źródeł prywatnych (darowizny) oraz dotacji pozyskiwanych w drodze konkursów. Większość zrealizowanych dotychczas działań służyła wsparciu merytorycznemu i aktywizacji beneficjentów, co przekładać się miało na poprawę jakości życia i przyczyniać się do wyrównywaniu szans tych osób. Informacje o aktualnych działaniach Fundacji: www.eudajmonia.pl.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji do projektu, prosimy o kontakt pod adresem: splyw.empowerment@gmail.com w celu otrzymania Formularza Zgłoszeniowego oraz Regulaminu Uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 kwietnia 2012 roku. Formularze nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
Informujemy, że liczba miejsc w projekcie jest ograniczona (13 osób). O przyjęciu do projektu decyduje spełnienie wszystkich niezbędnych wymogów formalnych oraz motywacja do udziału! Zapraszamy!

Źródło: splyw-empowerment.blogspot.com

Autor: Przedruk


Related Posts:

Related Posts:Wydawnictwa

Wyróżnienia